نام کاربری :
رمز عبور :
برنامه مشترک رصدی با انجمن دوستداران محیط زیست لارستان
  1. در کنار این برنامه، برنامه پیاده روی از دارالرحمه تا رصدخانه نیز برگزار گردید
  2. علاوه بر اعضای انجمن دوستداران محیط زیست لارستان جمعی از همشهریان نیز در برنامه شرکت نمودند.
  3. مجتبی منتظری (مسئول انجمن نجوم لارستان) مبانی رصدی را به شرکت کنندگان در برنامه آموزش داد
  4. در کنار این برنامه، برنامه پیاده روی از دارالرحمه تا رصدخانه نیز برگزار گردید
  5. علاوه بر اعضای انجمن دوستداران محیط زیست لارستان جمعی از همشهریان نیز در برنامه شرکت نمودند.
  6. مجتبی منتظری (مسئول انجمن نجوم لارستان) مبانی رصدی را به شرکت کنندگان در برنامه آموزش داد
  7. در کنار این برنامه، برنامه پیاده روی از دارالرحمه تا رصدخانه نیز برگزار گردید