نام کاربری :
رمز عبور :
حضور مؤسسه بیکران هستی در نمایشگاه بین المللی فارس (تابستان 90)
  1. مؤسسه بیکران هستی جزء 5 سمن منتخب کارگروه علمی پژوهشی سمنهای استان فارس
  2. مؤسسه در این دوره از نمایشگاهها جزء سمنهای برتر، مورد تشویق از طرف استاندار فارس قرار گرفت.
  3. مؤسسه بیکران هستی آغازگر نجوم حرفه ای در کشور
  4. مؤسسه بیکران هستی سکاندار انجمن نجوم لارستان
  5. مؤسسه بیکران هستی یکی از 5 سمن داور طرحهای ارسالی از سمنهای علمی پژوهشی فارس می باشد.
  6. مؤسسه در این دوره از نمایشگاهها جزء سمنهای برتر، مورد تشویق از طرف استاندار فارس قرار گرفت.
  7. مؤسسه بیکران هستی جزء 5 سمن منتخب کارگروه علمی پژوهشی سمنهای استان فارس
  8. مؤسسه بیکران هستی آغازگر نجوم حرفه ای در کشور