ماده تاریک

اندازه فونت :
2019/10/17

”ممكن است جهانی از “ماده تاريك” به موازات جهان ما وجود داشته باشد  .”

تيم مشتركی از دانشمندان آمريكايی و بريتانيايی نظريه تازه‌ای را در مورد تكامل كيهان پيشنهاد كرده است .
نظريه آنها می گويد كه گيتی احتمالا چرخه‌ای را طی می كند كه “انفجارهای بزرگ” (Big Bangs) تنها بخشی از آن است و همچنين شامل “ريزش های بزرگ” (Big Crunches) نيز می شود .

اين نظريه نگاه متعارف از كائنات را، كه قدمت آن براساس مشاهدات ۱۲ تا ۱۴ ميليارد سال رقم زده می شود ، به چالش می گيرد .

ايده تازه كه در نشريه “ساينس” بازتاب يافته است ممكن است توضيح دهد چرا انبساط جهان در حال شتاب گرفتن است .

پروفسور پل استاينهارت از دانشگاه پرينستون در نيوجرسی كه از آفرينندگان اين نظريه است گفت: ” در حال حاضر نگاه متعارف به جهان اين است كه تمام فضا – زمان ، ماده و انرژی در يك نقطه واحد شروع شد و سپس منبسط و سرد شد كه جهان امروزی را پديد آورد .”

“با اين حال، نظريه تازه حاكی است كه يك چرخه پيوسته از جهان‌ها وجود دارد، كه هر كدام تكرار ديگری است اما نه دقيقا همانند جهان قبلی.”

او می گويد می توان به هر جهانی به عنوان فرزند جهان قبلی نگاه كرد.

آيا واقعا چنين است؟

گردآوری: نرجس محسن پور، کارگروه اخترفیزیک و کیهان شناسی