سياهچاله ها

اندازه فونت :
۱۳۹۹/۰۵/۱۹

چرا نميتوان اطلاعاتي در مورد سياهچاله ها استخراج كرد؟

اصطلاح سياه چاله اصطلاح بسيار جديدي ست كه درسال ١٩٦٩ توسط دانشمند امريكايي جان ويلر ارائه شد.

اما بعد از آن مقالهاي توسط جان مايك ارائه شد كه اصطلاح سياه چاله را تعريف ميكرد.

ما نميتوانيم به علت آنكه نوري از آنها به ما نميرسد اين ستارهها را مشاهده كنيم  ولي نيروي گرانشي آنها را ميتوانيم درك  كنيم.

حال سوال اينجاست كه چرا نميتوان آنها را مشاهده كرد؟

ميدانگرانشي ستاره مسير پرتوهاي نور را در فضا_زمان تغيير ميدهد. مخروطهاي نور كه مسيرهاي نور را در زمان با درخشش نور از نوك مخروط مشخص ميكنند كمي به داخل، به سوي سطح ستاره، خم ميشوند. هنگامي كه ستارهاي متراكم ميشود ميدان گرانشي سطح آن افزايش يافته و مخروطهاي نور بيشتر به داخل خم ميشوند. اين عمل موجب ميشود كه نور به زحمت بتواند خود را   ازقيد جاذبه ي ستاره خلاص كند و از ديد ناظري كه كمي دور از ستاره قرارگرفته است ضعيفتر و قرمز بنظر ميرسد.

سرانجام هنگامي كه ستاره آنقدر كوچك ميشودكه به شعاع بحراني ميرسد، ميدان گرانشي درسطح آن به حدي افزايش مي يابد كه مخروط های نور كاملا به داخل خم شده و ديگر نمي توانند از ستاره خارج شوند.

براساس نظريه نسبيت،هيچ چيز نميتواند سريعتر از نور حركت كند. بنابراين اگر نور نتواند بگريزد هيچ چيز ديگر هم نميتواند ازسطح ستاره بهخارج بگريزد چراكه همهچيز بر اثر ميدان گرانشي به درون كشيده ميشود.

بدين ترتيب مجموعه اي  از رويدادها  ونيز منطقهاي  از فضازمان وجود دارد كه نميتواند از ستاره به خارج گسيل شودو به چشم ناظرخارجازستاره برسد. اين منطقه اي ست كه آن را سياهچاله ميناميم و مرزهاي آن افق رويداد ناميده ميشود.

برگرفته از كتاب

The Theory of everything(writted by Hawking, Stephen, W)

گردآوری: نرجس محسن پور، کارگروه اخترفیزیک و کیهان شناسی

سوال خود را مطرح کنید :